28.10.15

Etnofuturismi - taitoa modernin tuolla puolen

Ville Ropponen
 
Mitä on etnofuturismi? Se on taidesuuntaus ja filosofia. Se on tyrkkimisalusta kulttuurinmuutokseen. Se ammentaa alkuperäiskansoilta ja haastaa globalisaation keihästämän valtakulttuurin. Pienet kielet ja kulttuurit nostetaan määräävään asemaan. Perinteitä yhdistellään häikäilemättä nykyaikaiseen maailmankulttuuriin. Modernia ei täysin torjuta, vaan pyritään hyödyntämään muutoksessa ekologisesti kestävämpään elämäntapaan.

Jätetään käsitteelliset määrittelyt sikseen ja istahdetaan venäläiseen rautahepoon, junaan joka hirnahtaa Moskovan taakse ja Volgan yli kolin-kolin-kolin. On hehkuva kesä 2004, ja olen matkalla etnofuturistisille taidefestivaaleille. Ne järjestetään Pohjois-Udmurtian maaseudulla Alnatšin kylässä. Pian löydän itseni Kamajoen rannalta, keskeltä rytmikästä laulua, savua ja kieppuvia hahmoja. Festivaali on jatkuvassa liikkeessa, se kiertää ympäri kylää. Yksi tapahtuman pääjärjestäjistä, udmurttitaiteilija Kutširan Jura lähestyy hurja naamio kasvoillaan.


̶ Jur-Jar, Jur-Jar! Kutširan huutaa. 
 

Iskulause on vanha udmurttien sotahuuto ja taidefestivaalin nimi. 

̶ Etnofuturismi herättelee tiedostamaan oman kielen ja kulttuurin merkityksen, Kutširan selittää laskettuaan naamion kasvoiltaan. 

 
Nyt jo neljännesvuosisadan ikäinen etnofuturismi löysi kiihkeimmän kasvualustansa Volgan alueen suomalais-ugrilaisten nuorten taiteilijoiden keskuudessa 2000-luvulla. Udmurtiassa iso osa nykytaiteilijoista tunnustautuu yhä etnofuturisteiksi. Minua suuntaus on kiinnostanut moniulotteisuudessaan. Etnofuturismi on kansallista, mutta ei nationalistista – välttäen näin Euroopassa vuosituhannen jälkeen levinneen uuden kansallismielisyyden karikot. Etnofuturismi ei asetu vastatusten muualta muuttaneiden kanssa. Se pyrkii välttämään 1800- ja 1900-lukujen kansallisvaltioissa syntyneen kulttuurin hellimistä ainoana ”aitona kansankulttuurina”. Etnofuturismi etsii vaikutteensa lähiseudulta, mutta ponnistaa planeetan kääntöpiireille. Lokaalin eli paikallisen kulttuurin ja globaalin yhdistämisestä syntyy glokaalia kulttuuria.


Viron vimman villitsemät


Aloitetaan alusta, vuoden 1989 Tarton kohdunlämmöstä. Etnofuturismi syntyi virolaisena vastakulttuuriliikkeenä, kun Neuvostoliiton hajotessa eri kansallisuudet ja identiteetit puskivat esiin ”yhteisen Neuvostomaan” betonin alta. Termin ”etnofuturismi” keksi silloinen underground-runoilija Karl-Martin Sinijärv. Etnofuturismin ympärille ryhmittäytyi joukko tarttolaisia non-konformistikirjailijoita, kuten Kauksi Űlle, joka käytti tuolloin itsestään humoristista titteliä ”Setun kuningatar”. Ekologeihin yhteydessä ollut etnofuturistien piiri vaati kieltäytymään kulttuurisesta yhdenmukaistamisesta. Kirjailijoina etnofuturisteilla oli erityissuhde kieleen. He eivät hyväksyneet ajatusta jonkin kielen kuolemasta ja vastustivat kielellistä samankaltaistumista. Myös Viron omat vähemmistöt ja niiden puhumat kielet, setu ja vŏru nostettiin esille.


Uudelleen itsenäistyvässä Virossa käsitys omasta kansallisuudesta ja sen moninaisuudesta kehkeytyi pohjaksi laajemmalle maailmankatsomukselle. Uralilainen maailma alettiin ymmärtää omaksi sivilisaatiokseen, joka oli erilainen ja osin vastakkainen indoeurooppalaisten kielten puhujien maailmalle. 
 

Etnofuturistit halusivat löytää sen mikä oli ainutlaatuista ja merkittävää uralilaisissa kulttuureissa ja tuoda tämän osaksi nykyaikaa. Tässä he lähestyivät esimerkiksi Mahatma Gandhin ajatusta ”intialaisesta modernisaatiosta”, joka poikkeaisi eurooppalaisesta nykyaikaistumisen tavasta. Oman kulttuuriperimän puoleen kääntyminen voisi näin korvata vuosisadat, jolloin uralilaiset olivat eläneet vieraan vaikutuksen alla. 
 

Suomalais-ugrilaisille ei loppujen lopuksi ole suurta eroa sulautetaanko meidät Venäjän vai Euroopan kansoihin. Molemmissa tapauksissa sulautuminen merkitsee kuolemaa”, todetaan etnofuturistien vuoden 1994 manifestissa.


Kauksi Űlle esitteli etnofuturismia Marinmaalla 1990-luvun alussa ja aate lähti suorastaan lentoon. Järjestettiin konferensseja Virossa ja Venäjällä. Etnofuturismi sai jalansijaa erityisesti Venäjän suomalais-ugrilaisten alueiden taiteilijoiden keskuudessa. Neuvostoliiton romahtaminen oli innostanut myös Venäjällä vähemmistökansat kulttuuriseen nousuun. Suhteellisen vapaalla 1990-luvulla ja vielä 2000-luvun alussakin vähemmistökulttuurien kehittäminen oli Venäjällä hyvin mahdollista. Monet taiteilijat olivat samalla kansallisten kulttuuriliikkeiden johtajia, kuten kirjailija-toimittaja Vladimir Kozlov eli Laid Šemjer Marinmaalla ja runoilija Pjotr Zaharov Udmurtiassa. Marinmaalla, Udmurtiassa, Mordvassa ja Komissa järjestettiin kaikkiaan useita kymmeniä etnofuturistia festivaaleja. Kirjallisuudesta etnofuturismi levisi kuvataiteisiin, musiikkiin, performanssiin, kyläsuunnitteluun ja jopa muotiin. Etnofuturisteilla oli usein myös yhteyksiä suomalais-ugrilaisten alueiden luontouskon harjoittajiin. Ikivanha luontousko nosti 1990-luvulla moniaalla päätään. Omaa kulttuuria sekin.


Etnofuturismin muotoutumiseen vaikutti postmodernistinen estetiikka, tekstien ja taidelajien välisyys sekä hierarkiattomuus. Internetistä ja uudesta teknologiasta oltiin siinä mielessä innostuneita, että ne saattoivat tarjota mahdollisuuksia muuten usein marginaaliin työnnetyille pienille kansoille ja kielille.
Udmurtialainen kirjallisuudentutkija ja runoilija Viktor Šibanov on verrannut etnofuturismia lintuun, jonka yksi siipi soutaa kansallisissa erityispiirteissä ja mytologiassa, toinen siipi tarkoittaa minuuden etsimistä jälkimodernissa maailmassa. Yksi siipi on perinteinen kylä, toinen siipi moderni suurkaupunki. Tälla tavoin etnofuturismi haastaa myös kulttuurin museoimisen, jota esiintyy sekä Venäjällä, että länsimaailmassa, kun jonkin tietyn aikakauden kulttuurikliseet, kuten 1800-luvun kansanrunous, käsitetään alkuperäisimmäksi kulttuuriksi, jolle mikä tahansa muutos merkitsee 
perikatoa.

Uralilaisen ajattelun erityispiirteet


Etnofuturismin kuumottavin vaihe meni ohi 2010-luvulle tultaessa. Myös Udmurtiassa jossa suuntaus on eniten vaikuttanut etnofuturismi alkoi muuntua udmurttikansalliseksi liikkeeksi. Udmurtian pääkaupungissa Iževskissä alkoi suorastaan udmurttikulttuurin trendi, jonka eräs ilmentymä on Buranovon Babuškojen euroviisuvoitto. Kriitikkojen mielestä etnofuturismi menetti ”yleisuralilaisen” luonteensa, kun udmurttikulttuuri korostui.


Kiinnostava ”yleisuralilainen” keksintö on kuitenkin udmurttirunoilijoiden ja tutkijoiden kehittämä keinotekoinen kieli, budinos. Tämä uralilainen esperanto on rakennettu udmurtin, suomen, viron, unkarin, marin, mansin ja mordvan kielten aineksista. Kielen kehittäjien mukaan kyse on kantauralilaisen kielen rekonstruktiosta. Runoilija Aleksei Arzamazovin ja Vordskem kyl -lehden varapäätoimittajan Pavel Bazhenovin kehittämän ”uralilaisen esperanton” voi nähdä myös performanssina ja taiteellisena kokeiluna. Budinos-kielen perusteet on julkaistu internetissä ja kirjamuodossa. Julkaisussa on budinosin sanaston käännös udmurtiksi, suomeksi ja unkariksi. Esimerkkilauseita löytyy venäjäksi ja englanniksi. Budinosin puhujiksi opettelevilla on tätä nykyä myös facebook-ryhmä ( https://www.facebook.com/groups/69189560349/).


Etnofuturismin piirissa on muutenkin pohdittu juuri kieltä ja todellisuutta. Erityisesti ”etnofuturismin isoisän” tittelin omaksunut virolainen Jaan Kaplinski ja unkarilainen György Kádár ovat kehitelleet etnofuturismin filosofiaa. Myös suomalaisen filosofi Tere Vadénin pohdinnot paikallisen ajattelun, kielen paikallisuuden ja suomalaisen filosofian mahdollisuudesta osuvat melko lähelle etnofuturismia. Oulun yliopiston emeritusprofessori Kari Sallamaa on lisäksi ehdottanut, että etnofuturismi voisi ammentaa länsimaisen rationalismin valtavirtaa haastavilta klassikoilta, kuten Edward Saidin Orientalismista, Robert Youngin ”valkoisen mytologian” kritiikistä, Jacques Derridan Grammatologiasta, Emmanuel Levinasin etiikasta tai Lars Leevi Laestadiuksen elämänfilosofiasta.


Kysymys on pähkinänkuoressa siitä että jos uralilaisilla kansoilla on oma kielensä ja kulttuurinsa, heillä voi olla myös omanlaistaan filosofiaa. Lähdetään siis siitä, että kieli edeltää, muokkaa ja ohjaa ajattelua – enemmän tai vähemmän. Kirjastot ovat väärällään indoeurooppalaista, saksalaista, ranskalaista ja anglosaksista filosofiaa sekä itäaasialaista ja Lähi-idän ajattelua. Euroopassa on kirjoitettu filosofiaa myös ei-indoeurooppalaisilla kielillä, mutta silloinkin filosofit ovat soveltaneet eurooppalaisia malleja. Olisi tarpeen täyttää edes yksi hyllymetri uralilaisella filosofialla.
Millä tavoin uralilaisten kielten pohjalta sitten nousee erilainen maailman- ja ihmiskuva? Selkeimmän vastauksen antaa meillä oudon huonosti tunnettu virolainen filosofi Uku Masing ja erityisesti yksi hänen tunnetuimmista teoksistaan Taivaanpeuran kansojen ajattelusta eli puhetta pohjoisesta asennoitumista (1974).


Masingin mukaan kaikissa uralilaisissa kielissä on heikko subjekti-käsite ja kieliopilliset sukupuolet puuttuvat. Uralilaisten kielten todellisuuskuva rakentuu rinnasteisesti toisin kuin vastakohtaisuudelle perustuvissa indoeurooppalaisissa kielissä. Toisin sanoen indoeurooppalaiset kielet ovat tyypillisesti ”realistisia”, arvottavia ja abstrahoivia, ja alistussuhteet ovat niiden rakenteille tavallisia. Uralilaiset kielet ovat ”nominalistisia”, konkreettisia, vertailevia ja luovat asioiden välille rinnasteisia, tasa-arvoisia suhteita.


Uralilaisten kielten erityisyys ilmenee selvästi vaikkapa yläkäsitteissä, jotka muodostetaan sanaparien avulla. Esimerkkinä voi mainita mansin kielen ”vesilintua” merkitsevän sanan ”lunt/vas”, kirjaimellisesti ’hanhi-ankka’, tai udmurtin ”todistajaa” merkitsevän sanan ”sin/pel”, kirjaimellisesti ’silmä-korva’, ja ”kehoa” merkitsevän sana ”sil/vir”, kirjaimellisesti ’liha-veri’; mordvan kielissä ersässä ja mokšassa ”maitotuotteet” on "ojt-vel'kst", sananmukaisesti ’voit-kermat’ ja ”jalkineet” on ”kart-prakstat”, sananmukaisesti ’virsut-kurpposet’. Uralilaisissa kielissä alkiot siis määrittävät joukon, eikä toisin päin, kuten indoeurooppalaisissa kielissä. Sanaparin muodostamia yläkäsitteitä löytyy myös suomesta, virosta ja unkarista, joskin vähemmän kuin itäisistä sukukielistä. Esimerkiksi suomen yläkäsitteenomainen sana ”maa/ilma” muodostuu kahdesta rinnasteisesta alkiosta ’maa’ + ’ilma’.


Länsieurooppalaisessa ajattelussa asiat on Aristoteleesta lähtien eroteltu selkeästi toisistaan. On vedetty rajaviiva A:n ja ei-A:n välille, eli selvitetty millä tavoin A eroaa kaikesta muusta. Uralilaisissa kielissä asioiden välillä ei ole näin selväpiirteistä rajaa. Myöskään tiedostetun ja tiedostamattoman välillä ei ole absoluuttista eroa. Tämä muistuttaa niin sanotun sumean logiikan tapaa vetää rajattujen vastakohtien välille harmaa alue. Uralilaisten kielten pohjalta nouseva logiikka on enemmän sekä-että-logiikkaa, kun tyypillinen indoeurooppalainen ajatusmalli taipuu joko-tai-logiikkaan.


Masing osoittaa, että kalevalainen runomitta on yleisuralilainen: se esiintyy kaikkien uralilaisten kansojen kansanrunoudessa. Runomitassa esiintyvä toisto ei ole vain tyylipiirre, vaan merkki uralilaisesta ajattelutavasta, jossa todellisuus jaetaan kahtia ja puoliskot rinnastetaan.

Indoeurooppalaisten ja uralilaisten kielten eroavaisuus tiivistyy seuraavasti: Abstraktien, alisteisten käsitteiden avulla ajattelevien indoeurooppalaisten pyrkimyksenä on kaikkien elementtien sijoittaminen ylimmän käsitteen alle, kategorioiden rakentaminen ja maailman hallitseminen. Konkreettisesti ajattelevien uralilaisten tavoitteena on kaikkien elementtien rinnastus, ilmiöiden välisten suhteiden selvittäminen ja maailman ymmärtäminen.


Uralilaisten kielten pohjalta rakentuu näin synteettinen maailmankuva, jossa asioita ei eroteta jyrkästi toisistaan vastakohtien avulla. Hierarkiat purkautuvat. Tämä näkyy myös ihmiskuvassa.


Indoeurooppalainen näkee ihmiset yksikköinä, individeinä, kamppailussa muiden yksilöllisyyksiä vasten. Uralilaiset kielet ja niiden mukaisesti rakennettava filosofia eivät eristä yksilöä subjektiviteettiin, vaan mieltävät ihmisen merkityksellisenä vain yhteydessä toisiinsa. Ero tuntuu myös taiteilijakäsityksessä. Indoeurooppalainen taiteilija on nerokulttiin ja monologiseen minä-käsitykseensä käpertynyt. Uralilainen taiteilija pyrkii yhteyteen yleisön kanssa ja tavallaan kollektiiviseen luomiseen.


Uralilaisissa kielissä on lisäksi runsaasti äännemaalailua eli onomatopoetiikkaa, päinvastoin kuin indoeurooppalaisissa kielissä. Onomatopoeettisia eivät ole vain ääniä kuvaavat erikoissanat kuten sihinä, rapina tai ulina, vaan myös monet muut, jotka jäljittelevät ikonisesti sanan merkitystä. Tämä tekee uralilaisista kielistä hyvin konkreettisia. Aika- ja paikkasidonnaisuus korostuu kielissä, ja ne mahdollistavat hyvin yksityiskohtaisen todellisuudenkuvauksen.


Uralilaisten kielten vaikutusta löytyy myös indoeurooppalaisesta venäjän kielestä. Vaikutus pohjaa ehkä siihen, että osa pohjoisen ja keskisen Venäjän asukkaista on slaaveihin assimiloituneita uralilaisia. Esimerkiksi runoilija Osip Mandelštam on huomannut venäjän kielen nominalismin. Esseessään ”Sanan luonnosta” (1921–1922) Mandelštam puhuu venäjän konkreettisuudesta, onomatopoeettisuudesta ja siitä, miten kielessä yläkäsitteet rakentuvat käsin kosketeltavista lähtökohdista; sanat ja niiden viitauskohteet rinnastuvat jatkuvasti, koska yläkäsitteitä ja hierarkioita on vähän.


Kielellisen vertailun lisäksi Masing asettaa indoeurooppalaisen ja uralilaisen ajattelun vastakkain osoittamalla ironisesti, että indoeurooppalaisten satujen kaavana on Tuhkimuksen, halvan sankarin, sosiaalinen kiipiminen ylempään kastiin. Näissä saduissa eläimet toimivat palvelijan roolissa, ja koko maailmankaikkeus palvelee sankarin ”tahtoa valtaan”. Jopa eksistentialistisen filosofian tunnus ”maailmaan heitetty” edustaa Masingille samaa ajatuspolkua: yksinäinen miessankari tekee itse itsensä. Indoeurooppalaisen keskuksen normatiivisen ajattelun ja kastisysteemin vastapainoksi Masing asettaa pohjoisten kansojen satujen maailman, jota luonnehtii suku- ja heimojärjestelmä, siinä eläimet eivät ole orjia, vaan ikuisesti palaavia johdattajia ja samaistumiskohteita. Satujen sankarit eivät pyri henkilökohtaiseen sosiaaliseen nousuun, vaan löytämään koko yhteisölle eväitä selvitä elämän vastuksista. Indoeurooppalaiselle kulttuurille on olemassa yksi absoluuttinen todellisuus, jonka hallinnasta kaikessa on viime kädessä kysymys. Uralilaisessa maailmassa todellisuuksia on monta, ja niiden välillä uralilainen noita singahtelee etsiessään tietoa.


Modernin tuolle puolen


Etnofuturismi merkitsee siis taidesuuntauksen lisäksi pyrkimystä ylittää ajattelun rajoja. Meidän ei ole mikään pakko taipua vain ”länsimaisen” eli toisin sanoen yleiseurooppalaisen teknokulttuurin valtavirran oletuksiin maailmasta, vaan voimme pyrkiä muodostamaan oman näkemyksemme. Kenties vasta näkemyksen kiteytymisen jälkeen elämäntapa voi muuttua pysyvästi .


Vaikuttaa siltä, että etnofuturismilla on kasvun mahdollisuuksia nyky-Suomessa. Viime vuosina on löytynyt uusia suuntauksesta kiinnostuneita filosofeja ja kirjailijoita. Esimerkiksi toukokuussa 2012 filosofi Tere Vadén ja kirjailija Antti Salminen järjestivät etnofuturistisen seminaarin Tampereen yliopistossa. 
 

Salminen tarkastelee etnofuturismia taideliikkeenä. Hänen mukaansa se kuitenkin poikkeaa radikaalisti eurooppalaisesta avantgardesta, sillä yksikään eurooppalainen avantgarde-liike ei ole kyseenalaistanut modernistisuutensa lähtökohtia. Elämän ja taiteen yhdistäminen, johon avantgarde on pyrkinyt, ei ole koskaan onnistunut. Tämä epäonnistuminen johtuu epäilemättä itse moderniteetin rakenteesta. Ei-modernilla etnofuturismilla on kuitenkin mahdollisuus tavoittaa avantgarden päämäärä, sillä perinnekulttuureille elämän ja taiteen yhdistäminen on ollut itsestäänselvyys.
Ei-moderni ei ole paluuta menneisyyteen, Salminen tähdentää, vaan se tulee sekä ennen, että jälkeen modernin. Ei-modernissa kokeellisessa taiteessa korostuu välineellisyyden sijaan taito, sillä taito on sekä käytännön, että taiteen lähtökohta.


Etnofuturismi voi kyseenalaistaa eurooppalaisen valtavirtafilosofian perusoletuksia, kuten edistysuskoa, auktoriteettihakuisuutta, universalismin palvontaa ja itseisarvoista uutuudenhimoa. Etnofuturismi ei pyri muuttumaan tasapäistäväksi yleisopiksi koko maailmalle, kuten monet länsimaiset aatteet, vaan se haluaa sitoutua tiettyyn kieleen tai alueeseen sekä luoda yhteyden myös epäinhimilliseen, esimerkiksi maahan, eläimiin tai jumaliin.


Etnofuturismi vastustaa kulttuuri-imperialismia ja suurten kielten eli ”tappaja-kielten” ylivaltaa. Suuntauksella on tiettyä sukulaisuutta Kiinan tai Intian luontosuhteesta ammentavien oppien kanssa. Oulun yliopiston emeritusprofessori Kari Sallamaa on verrannut etnofuturismia myös Meksikon zapatisti-intiaanikapinallisten ideoihin.


Tere Vadén näkee etnofuturismin modernismikritiikissä mahdollisuuden jopa kulttuurinmuutokseen. Vadén puhuu ”alkuperäiskansaistumisesta”, ideasta, jota hän on kehitellyt teoksissaan Karhun nimi (2006) ja Kaksijalkainen ympäristövallankumous (2010). Kyse on siitä, että nykyaikaistunut ihminen oppii uudelleen elämään luonnonmukaisesti ja kestävästi.


Vadén muistuttaa, että modernilla eurooppalaisella kulttuurilla ei ole esittää yhtään esimerkkiä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä elintavasta. Perinnekulttuureilla taas on esittää useita esimerkkejä satoja ja tuhansia vuosia vanhasta monin tavoin kestävästä elintavasta.
Suomessa ollaan tänä kesänä järjestämässä kansainvälistä etnofuturistista taideleiria. Multialla elokuussa pidettävä leiri kokoaa yhteen useiden eri alojen taiteilijoita Suomesta, Udmurtiasta, Komista, Marinmaalta ja Baškortostanista. Leirille saapuu myös alussa mainittu udmurttitaiteilija Kutširan Jura, jonka tapaamisesta alkoi oma sukellukseni etnofuturismiin. Tulee olemaan kiinnostavaa havaita mitä hän ajattelee etnofuturismista nyt.


Ruohonjuuria vai maailmanvallankumous?


Entä mistä ekologiseen elämänmuotoon siirtyminen voisi konkreettisesti lähteä? Onko vaihtoehtoina ainoastaan ruohonjuuritason puuhastelu, kuten oman ruokansa kasvattaminen palstalla ja taidehankkeet, tai sitten maailmanvallankumous – tavoite joka kuulostaa ja tuntuu liian utopistiselta?
Etnofuturistisen tavoitteen tielle tuntuu kasautuvan kosolti esteitä. Teknokulttuurin ja konsumerismin juovuttamat massat tukevat taloudellisia- ja poliittisia eliittejä, jotka tuskin vapaaehtoisesti siirtyvät toisenlaiseen elämäntapaan tai pyrkivät kohti ekologisesti kestävää yhteiskuntaa.


Etnofuturismi on selvästi hämähäkki imperiumien taikinassa. Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen opetuksista ammentaminen saattaa myös vaikeutua. Viime vuosina Venäjällä on Krimin miehityksen jälkilöylyissä nostanut päätään isovenäläinen nationalismi. Suurvalta-ajattelun noustessa Venäjällä suhtautudutaan vähemmistöihin aiempaa epäilevämmin. 
 

 Udmurtiassa etnofuturisteja vastaan on hyökkäilty mediassa vuosikausia. Vuodesta 2010 alkaen venäläisessä valtakunnallisessa mediassa, jopa tiedelehdissä on julkaistu useita artikkeleita, joissa korostetaan ”valtiotamuodostavaa” venäjän kansaa ja nähdään suomalais-ugrilaiset kulttuuripyrkimykset ”separatistisina” ja ei-toivottuina. Suomalais-ugrilainen yhteistyö Suomen, 


Venäjän ja Viron välillä esitetään haitallisena. Suomea ja Viroa on jopa suoraan syytetty liiallisesta innosta suomalais-ugrilaiseen yhteistyöhön. Tämän yhteistyön taustalla väitetään olevan ennen muuta kiinnostus Venäjän suomalais-ugrilaisten alueiden sotateollisuuteen ja luonnonvarantoihin. Venäjän suomalais-ugrilaisten vähemmistöjen kansallisten johtajien väitetään tavoittelevan itsenäisyyttä ja jopa jonkinlaista utopistista valtiota Suomesta Siperiaan.


Tällaiset melko absurdin kuuloiset väitteet tuovat kaikuja 1930-luvulta. Tuolloin Neuvostoliiton sisäministeriön turvallisuuspoliisi NKVD iski niin sanotun SOFIN:in (ven. Sojuz Osvabošdenie Finskih Narodnostej – 'suomalaisten kansojen vapautusliitto') jutun avulla suomalais-ugrilaisten kansojen älymystöä vastaan.


Suomessa faktoja poliittisesti tulkitseviin artikkeleihin ja väitteisiin on helppo suhtautua ironisesti. Esimerkiksi Udmurtiassa asia on toisin. Nykyään Venäjällä ulkomailta rahallista tukea saavien järjestöjen on rekisteröidyttävä ”ulkomaisiksi agenteiksi”. Ei siis ole leikin asia, jos joutuu leimatuksi vaaralliseksi separatistiksi tai Venäjän yhtenäisyyden horjuttajaksi. 
 

Kevättalvella Literaturnyj žurnal -lehdessä ilmestyi Vasili Ivanovin artikkeli ”Finno-ugorskie respubliki v RF i zarubešnyj faktor” ('Suomalais-ugrilaiset tasavallat Venäjän federaatiossa ja ulkomainen tekijä'). Udmurtian television ohjelmassa udmurttitaiteilijat kommentoivat artikkelia epäuskon sekaisen järkytyksen vallassa. Tämän vuoden maaliskuussa Leningradin alueen kuvernööri Aleksander Drozenko mainitsi inkeriläiset järjestöt ja inkeroiset uhkana Venäjän eheydelle ja vertasi tilannetta Ukrainaan. On mahdollista, että tämän kaltaiset hyökkäykset ovat jo johtaneet siihen, että Venäjällä arastellaan ottaa vastaan suomalais-ugrilaista kulttuurityötä tukevien suomalaisten järjestöjen apua.


Mutta etnofuturismi on lintu. Se on nimenomaan muuttolintu. Myös muuttolintujen tulisi kuitenkin voida välillä palata parhaille pesintäsijoilleen, sillä maailman ympäri lentäminen rasittaa lihaksia.


Artikkeli on ilmestynyt Elonkehässä 2/2015.


Kirjoittaja on esseisti ja toimittaja. Hän on pohtinut muun muassa etnofuturismia esseeteoksessaan Uralilainen ikkuna (Savukeidas 2012).

Bjarmia-antologia on ilmestynyt

Bjarmia

Bjarmia-antologia esittelee suomalais-ugrilaista nykyrunoutta Venäjältä ja Virosta. Kaikki kokoelman kahdeksan runoilijaa edustavat kielivähemmistöjä omissa maissaan. Runot ovat syntyneet kansainvälisen runokiertueen seurauksena. Esittävä runous vallitsee, rumpu kaikuu ja korpi kohisee. Kokoelman runoissa näkyvät luonto, mytologia ja kansanrunouden jäljet. Taustalla digitaaliaallot sihisevät ja kaupungin tornitalot vääntyvät kitaran kielinä.Antologian runoilijoita yhdistää etnofuturismi, Virossa kehitetty ja yli Venäjänmaan levinnyt taidesuuntaus, joka pyrkii yhdistämään kansallista ja perinteistä moderniin maailmankulttuuriin.

13.10.15

Komin, Marin ja Suomen Arktinen dialogi jatkuu Kempeleellä


Kempeleen lukion auditoriossa Arktisen dialogin avajaisluentoa "Tiskaako toukka vielä astiota" kuunteli noin 200 oppilasta. Otsikon kysymykseen Tossavaisen vastaus oli: "Kyse ei ole ihmisten mahdollisuuksia puhua lintujen tai tiskaavan toukan puolesta, vaan näkökulma siirtyy lintujen omaan vierauteen ja tämän vierauden ilmentymiin runoudessa. Tässä mielessä toukka ei enää tiskaa astioita, vaan pitäisi kysyä, mitä toukka mietti, kun (Risto) Rasa väitti hänen tiskaavan astioita."
M. A. Castrénin seura on kutsunut Kempeleen lukion Arktinen dialogi -hankkeeseen, joka liittyy Venäjän suomalais-ugrilaisten kansojen ja kielten sekä luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Suomesta hankkeessa ovat mukana Kempeleen lukion lisäksi Salinkallion peruskoulu Lahdesta.

Hankkeella halutaan herättää kiinnostus omaan kieleen ja ympäristöön ja saada aikaan halu ottaa itse osaa molempien suojeluun ja kehittämiseen. Seura toteuttaa näin osaltaan Suomen arktisen strategian 2013 tavoitteita huomioimalla alkuperäiskansojen oikeuksia terveyteen, hyvinvointiin ja oman kulttuurin säilymiseen ja kehittymiseen nykyajan haasteiden keskellä. Arktinen dialogi -hanke toteutetaan Suomen Kulttuurirahastolta vuonna 2014 saadun apurahan turvin.


Marilainen nuortenlehti ja Komissa toimiva Venäjän Federaation suomalais-ugrilainen kulttuurikeskus ovat järjestäneet hankkeen puitteissa nuorten työpajat kesällä 2015. Ilmastonmuutosta, uhanalaisia eläimiä ja kasveja, kierrätystä ja muita lähiympäristöön liittyviä asioita käsittelevät tuotokset kootaan seuran kotisivuille. 

Kempeleen lukion kansainvälisyysviikoilla luennoivat runoilija Jouni Tossavainen, toimittajaMikko ”Peltsi” Peltola, ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Henna Haapala ja näyttelijä Iida-Maaria Lindstedt. Lisäksi koulussa on työpajoja, joissa opiskelijat pohtivat luontosuhdetta ja sen eri variaatioita – omalla äidinkielellään. Kansainvälisyysviikkojen hyväntekeväisyyskeräysten tuotoilla koulu lahjoittaa puiden taimia kehittyviin maihin.


Kempeleen lukion kansainvälisyysviikkojen 2015 ohjelma:


To 8.10. klo 11.30–11.45 avajaiskonsertti, lukion Alatori

Ma 12.10. klo 14.45–15.45 runoilija Jouni Tossavaisen avajaisluento Tiskaako toukka vielä astioita

Ti 13.10. klo 10.00–12.55 luontosuhdetyöpajat, lukion luokat

Ti 13.10. klo 13.15–14.15 Mikko”Peltsi” Peltolan luento Kuinka kaupunkilainen rakastui metsään, lukion auditorio

Pe 16.10. klo 11.30–11.45 konsertti, lukion auditorio

Henna Haapalan ja Iida-Maaria Lindstedtin luentoajat ilmoitetaan myöhemmin.


Toimittajat ovat tervetulleita kaikkiin 13. kansainvälisyysviikkojen tapahtumiin.


Lisätietoja:
Heli Kaarre-Kela: 050 3280 585

Kempeleen lukion kanslia: 050 316 959323.9.15

Miten itsenäistä venäjänkielistä mediaa voidaan tukea

Kulturkontakt Nord / Nordic Cultural Point Helsinki invites you to their seminar "How to Promote the Growth of Independent Russian-Language Media?" (Oct 7th 2015). The seminar is moderated by Iida Simes (Finnish PEN).

A diverse and balanced media landscape has been a basic premise for the development of democracy in the Nordic countries. In a democratic and sustainable society, the ability to think critically is essential.
The ongoing conflict in Ukraine has highlighted contrasts between the Western and Russian media, in terms of both their news reporting and their accounts of the underlying causes of the conflict. Alternative media sources are being closed and editors sacked. Last year, the replacement of Lenta’s editor with pro-Kremlin staff led to the launch of the independent Russian-language media organization Meduza.io in Latvia.
The topic is particularly important in the Baltic countries, where a lack of media balance could limit the opportunities for the Russian-speaking minorities to feel part of – and play an active and constructive role in – public debate and democracy.
What can the Nordic Region do to support balanced media coverage in the Baltic States? Is the Nordic experience of funding media diversity a useful approach in the current situation? Should the Nordic Region support alternative Russian-speaking media or focus on general measures for supporting media diversity and strengthening knowledge, competence, journalistic quality and exchanges of experience?
The seminar at Nordic Culture Point will assess the current situation against the backdrop of the Russian media situation and debate and suggest different approaches and solutions to these challenges in the Baltic countries, from a Nordic perspective.

22.9.15

Vikerradion juttu XIII kongressista

Räägime populaarse Edela-Soome murdeluuletaja Heli Laaksoneniga väikerahvaste keelte püsimajäämisest, ajendiks möödunud nädalavahetusel Ungaris toimunud soome-ugri kirjanike kongress. Seejärel uurime, kas vasakukäelisus on kuidagi seotud suurema loomingulisusega ja mis eelised annab see paremakäeliste ees. Külas on Tiiu Tammemäe Tallinna Ülikoolist. Tunni lõpus aga usutleb Haldi Normet-Saarna lavastajat ja kultuurikorraldajat Anne Velti - Vanalinna päevade projektijuhti, kes on oma töös põrkunud kokku kõikvõimaliku bürokraatiaga ja teab, kuidas hakkama saada.

http://vikerraadio.err.ee/v/huvitaja/saated/b45c384e-2419-4ae1-9b9f-aa2ac4c6e7e8/huvitaja-vaikerahvaste-keeled

Let's talk about the popular south-western Finland murdeluuletaja Sound Laaksoneniga small languages ​​of the peoples of permanence motivated this weekend in Hungary, at the Congress of Finno-Ugric writers. Then, we will investigate whether left-handedness is somehow associated with greater creativity and gives it advantages in front of the right-handed... 

8.9.15

Putin ja Fidesz opettivat oikeaa politiikkaa ugrikirjailijoille


Tulkki Joseph käänsi suomalaisten kirjailijoiden julkilausuman AFUL:n hallitukselle Badasconyssa sunnuntaina 6.9.2015.

Ugrikirjoittajien XIII kongressi pidettiin Unkarissa. Balatonin rannalle Badasconyihin saatiin lähes kaikkien suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvien edustajat. Saamelaiset kirjailijat ovat osallistuneet vain kolmeen kongressiin, eikä saamea kuultu Balatonin rannallakaan.
Vas. uusi varapuheenjohtaja Elena
Konshina, János Pusztay ja oik.
Eva Touloze.

Kongressin teemana oli teatteri. "Sielun peilin" näyttämöt eri puolilla ugriyhteisöjä kirkastuivat hyvin valmistelluissa alustuksissa samaan aikaan, kun pakolaistilanne kiristyi Unkarin rajalla ja Budabestissä. Samaan aikaan kun Suomessa pääministeri Juha Sipilä lahjoitti kotinsa pakolaisten käyttöön, myös suomalaiset kirjailijat Unkarissa miettivät, mitä tehdä maahanmuutolle ja laativat julkilausuman.

Kongressin järjestäneen Suomalaisten-ugrilaisten kirjallisuuksien liiton (AFUL) hallitus ei kuitenkaan halunnut allekirjoittaa julkilausumaa. AFUL:n toiselle kaudelle valitun puheenjohtajan, unkarilaisen János Pusztayn johdolla hallitus toivoi suomalaisten esittävän mielipiteensä mieluummin vain omissa nimissään.

Láslo L. Simon ja János Pusztay.
Pusztay kielsi olevansa poliitikko, mutta omana henkilökohtaisena mielipiteenään hän halusi ilmaista, että julkilausuman viimeinen lause on vaikea kongressille. 

"Kun koko Eurooppa on huolissaan Unkarin tilanteesta, Unkari on ainoa maa, joka toteuttaa Schengenin sopimusta. Me olemme torjuneet laitonta maahanmuuttoa, mutta yllättäen meitä vastaan on hyökätty", Pusztay sanoi AFUL:n hallituksen kokouksessa sunnuntaina 6.9.2015.

Varapuheenjohtajan, ranskalaisen Eva Toulozen epäiltyä, että suomalaisten lausunnosta ei olisi apua venäläisille ystävillemme, Jamalin niemimaan nenetsien edustaja kertoi, että aiempien kongressien hyväksymistä julkilausumista on ollut apua heidän työssään. Keskustelua ei kuitenkaan tarvinnut jatkaa emerituspuheenjohtajan, virolaisen Arvo Valtonin ilmaistua kielteisen kantansa lausumasta ja mordvalaisen hallituksen jäsen Valentina Mishaninan todettua, että AFUL ei ole poliittinen organisaatio. 

AFUL:n epäpoliittisella linjalla onkin nyt edetty siihen vaiheeseen, että Vladimir Putinin nimeä ei mainita mielellään kertaakaan julkisissa alustuksissa. Epävirallisestikin virallisesti valittu delegaation jäsen puolustaa Venäjän Krimin valloitusta todeten seuraavassa lauseessa, että Suomea ei aiota valloittaa, koska Lenin on antanut luvan itsenäisen valtion perustamiseen.

Professori Pusztay suostui jatkamaan epäpoliittisena puheenjohtajana, koska hän haluaa saada valmiiksi kirjasarjan, jossa julkaistaan 12 kauneinta runoa ja novellia kaikilla ugrikielillä. Ensimmäiset käännökset julkistettiin XI kongressissa Unkarissa ja lisää Badasconyssa. Jatkorahoituksen on luvannut kongressin virallinen suojelija Lászlo L. Simon

Kulttuuriministeri (Secretary of State) Simon on osallistunut aiemmin AFUL:n kongresseihin, mutta Badasconyssa hän ehti vierailla sen hetken, että ehti ojentaa Arvo Valtonille Unkarin valtion kunniapalkinnon. Onnittelujen jälkeen Simonin oli palattava Budabestiin puolustamaan oman puolueensa Fideszin linjaa kiivaassa maahanmuuttokeskustelussa. 

Kirjasarjan lisäksi Pusztay tarvitsee tukea terminologia-projektille, jolla kunkin ugrialueen alkuperäiskieli saadaan takaisin kouluihin. Unkarin tukemina projekti on edennyt sekä Marissa että Mordvassa ja Komissa on onnistuttu hankkimaan omaa rahoitusta. Projektin jatkona Arvo Valton suunnittelikin pakollisen käsikirjaston hankkimista kaikkiin ugrikielisiin kouluihin Venäjällä.

Huolimatta siitä, että Putin ja Fidesz opettivat kirjailijoille oikeaa politiikkaa Unkarissa, hantikirjailija Jeremei Aipin haluaa julkaista uusimman, perestroikan aikaan liittyvän romaaninsa mieluummin suomeksi kuin venäjäksi. Unkariksi romaani Ensimmäisiä maita etsimässä saatiin ensimmäisenä kiitos kääntäjä Katalin Nagyn, jolle myönnettiin  AFUL:n kunniajäsenyys Badasconyssä.

Seuraava AFUL:n kongressi järjestetään Tartossa vuonna 2017. Vuonna 2019 aiotaan kokoontua Komin Permissä ja siksi toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kaksi vuotta vanhan komipermjakkien kirjailijaliiton puheenjohtaja Elena Konjshina.

M. A. Castrénin seuran tuella Suomen delegaatioon kuului peräti 12 kirjailijaa: Heidi Jaatinen, Lauri Jänis, Silja Järventausta, Riina Katajavuori, Heli Laaksonen, Ari-Pekka Lahti, Jukka Mallinen, Kirsikka Moring, Raija-Sinikka Rantala, Elli Salo, Jouni Tossavainen ja Sergei Zavjalov.
Vas. Balaton, Ari-Pekka Lahti, Heli Laaksonen, Silja Järventausta, Raija-Sinikka Rantala, Elli Salo, Riina Katajuori, Heidi Jaatinen, János Pusztay, Kirsikka Moring, Jouni Tossavainen ja Lauri Jänis. Kuvasta puuttuvat Jukka Mallinnen ja Sergei Zavjalov.


Julkilausuma (Badascony 6.9.2015)1990-luvun alussa  suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö ja sen merkitys alueen kansojen ja maiden kesken nousi merkittävään asemaan. Kiinnostus kulttuuriin ja omien kansallisten piirteiden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen nostivat kulttuurin arvostusta ja kiinnostusta yli rajojen. Vuonna 2015 Eurooppa on myllerrysten kourissa ja sama hyväksyntä suuria peruuttamattomia muutoksia ja kiinnostus muita kulttuureita kohtaan ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yhteistyö suomalais-ugrilaisella alueella ja taistelu oman identiteetin puolesta toimikoon esimerkkinä tässä muutosprosessissa. Samalla meidän kulttuuri-ihmisten on omalla suhtautumisella osoitettava että pakolaisten ja maahanmuuttajien tuomat muutokset ovat mahdollisuus eivät uhka kulttuurin kehitykselle ja yhteistyölle.A declaration


In the beginning of the 1990s the cultural co-operation and its meaning for the Finno-Ugric people and Finno-Ugric countries arose into an important position. The interest towards culture and ones own nationalist features and the strenghtening of the sense of belonging together increased the value and appreciation of culture beyond borders. In 2015 Europe is in a stage of enormous turmoil, and the appreciation and acceptance when facing big, inevitable changes and the interest towards other cultures are primarily important. The co-operation in the Finno-Ugric area and the fight for one’s own identity may work as an example in this process of vast changes. Equally us, writers, poets, playwrights, dramaturgs, scholars and other intellectuals should an could with our own example show that the changes which refugees and immigrants may bring along are not a threat but a possibility in the development of cultures and co-operation.